BIOTEC

ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สถานที่ตั้ง

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 02 564 6700

โทรสาร : 02 564 6701 – 5

สารบรรณกลาง

saraban@nstda.or.th